توجه به پژوهش و دانش در تئاتر کودک بیشتر شده است

یک کارگردان تئاتر کودک بابیان اینکه محتوای تئاتر خیابانی کودک و نوجوان باید سهل باشد و سریع به اصل و هدف قصه برسد گفت توجه به پژوهش و دانش در تئاتر تولیدی کودک بیشتر شده است به گزارش خبرنگار مهر شهاب راحله ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه نمایش هایی که برای مخاطب کودک تولید می شود یا کار برای کودک است یا کارِ کودک گفت اکثر نمایش های تولیدی کار برای کودک است در حالی که این نمایش ها باید کارِ ");

182 –