حرکت مردم ایران به سمت مجردی

تاملی بر یافته های آماری یک دهه اخیر نشان می دهد که ازدواج و طلاق به عنوان دو رویداد مهم زندگی وارد مرحله جدیدی شده و نیازمند بازنگری در سیاست گذاری های خرد و کلان مربوطه است طلاق رویدادی است که فروپاشی مهمترین نهاد جامعه یعنی خانواده را به همراه دارد امروزه در مقایسه با گذشته تعداد بیشتری از خانواده ها تفسیر کرد در سال&shy های 61 و 62 دوباره با افزایش نرخ ازدواج رو به رو هستیم به طوریکه تا سال 65 ادامه داشت ");

193 –