محققان از نانوجاذب ها برای نفت زدایی در محیط زیست استفاده خواهند کرد

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانشجو شرکت دایرکتا پلاس با انعقاد قراردادی به تصفیه آلودگی نفتی از محیط با استفاده از جاذب حاوی گرافن کمک می کند دو شرکت خارجی قراردادی مبنی بر استفاده از نانو جاذب ها برای نفت زدایی از محیط زیست منعقد کردند به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانشجو شرکت دایرکتا پلاس با انعقاد قراردادی به تصفیه آلودگی نفتی از محیط با استفاده از جاذب حاوی گرافن کمک می کند شرکت دایرکتا پلاس ");

262 –