زلزله به آثار تاریخی تبریز آسیب نزد

زلزله به آثار تاریخی این شهر آسیب نزده است مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل گفت زلزله به آثار تاریخی این شهر آسیب نزده است به گزارش ایمنا نادر فلاح اظهار کرد زلزله ای که بامداد جمعه در برخی از استان های نوار شمال غرب کشور احساس شد آسیبی به بناهای تاریخی اردبیل وارد نکرده است وی گفت تاکنون از هیچ یک از آثار تاریخی استان اردبیل که ثبت ملی شده و دیگر ابنیه های تاریخی خسارتی گزارش نشده است مدیرکل میراث فرهنگی ");

263 –