ایران خودرو | پژو پارس 3 ستاره شد

شفقنا اقتصادی _ برمبنای گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت داخل منتشر شده توسط شرکت بازرسی مهندسی ایران و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در دی ماه محصول پارس ایران خودرو موفق به کسب سه ستاره کیفیت شد با تلاش بی وقفه در زنجیره تامین و ایجاد تمرکز و تعریف برنامه بهبود جهشی محصول پارس ایران خودرو موفق به ارتقای کیفیت از دو به سه ستاره شد این خودرو در پنج سایت تولیدی مورد ارزشیابی قرار گرفته و دو شرکت ");

221 –