حقوق میلیاردی 3 مدیر بانکی + جزییات

عضای هیات مدیره موظف و مدیرعامل بانک رفاه که در مجموع سه نفر هستند توانسته اند یک میلیارد و 159 میلیون و صد هزار تومان حقوق و مزایا دریافت کنند یعنی به صورت میانگین هر یک از اعضای هیات مدیره موظف و مدیرعامل 386 میلیون و 367 هزار تومان حقوق و مزایا در سال گذشته دریافت کرده اند گسترش نیوز بانک رفاه کارگران از جمله بانک های قدیمی ایران محسوب می شود که در اجرای تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 و ماده 38 قانون سازمان بیمه ");

186 –