کدام بازیگران برای اولین بار در جشنواره فجر موفق حاضر شدند؟

در فهرست بازیگران فیلم های جشنواره فجر نام کسانی را می بینید که برای اولین بار در نقش اصلی ظاهر شدند ");

79 –