برخورد با پیمانکاران خاطی مسکن مهر پردیس

در نشستی که عصر امروز 21 بهمن ماه در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس با حضور مدیرعامل مشاورعالی مدیران طرح مشاوران و مسؤلین تحویل واحد فازهای مسکن مهر پردیس برگزار شد در نشستی که عصر امروز 21 بهمن ماه در سالن جلسات شرکت عمران شهر جدید پردیس با حضور مدیرعامل مشاورعالی مدیران طرح مشاوران و مسؤلین تحویل واحد فازهای مسکن مهر پردیس برگزار شد فرایند تحویل واحد بررسی و نقاط ضعف و قوت آن بررسی شد ");

186 –