توزیع ماهانه 886 تن آرد سفید در مناطق عشایری لرستان

مدیرکل امور عشایر استان لرستان گفت ماهانه 886 تن آرد سفید در مناطق عشایری استان توزیع می شود و تاکنون 300 هزار لیتر نفت سفید تحوبل خانوارهای عشایری شده است به گزارش گفت به جهت اینکه تغذیه دامهای عشایر استان را بهینه نماییم 3 جیره غذایی را توسط کارگاههای سطح استان فعالی کردیم که جیره پروار بندی بره جیره میش آبستن و شیری تولید می شوند وی افزود در ارتباط با تامین مایحتاج عشایر استان بخصوص در بحث تامین آرد ");

192 –