رمز موفقیت تئاتر خردسال سادگی و برقراری ارتباط است

عضو هیئت بازبینی بخش خردسال جشنواره تئاتر کودک گفت نمایش هایی در بخش خردسال موفق تر هستند که با سادگی در انتقال مفاهیم سریع تر و راحت تر با خردسالان ارتباط بگیرند به گزارش خبرنگار مهر فرهاد لباسی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه آثار تولیدی برای خردسالان مخاطبان یک تا پنج ساله را در بر می گیرد اظهار کرد این موضوع در انتخاب آثار بسیار مورد اهمیت بود و سعی شد نمایش هایی برگزیده شوند که به ");

190 –