استخدام رییس شعبه پخش در سازمان فروش پخش سراسری بنیس در فارس

به دست آوردن اطلاعات تازه از میزان رضایت مشتری بر اساس سیاست های شرکت پیگیری وضعیت موجودی انبار شعبه جمع بندی آمار فراهم نمودن مقدمات حضور تیم فروش در جلسات سازمان های مصرف کننده محصولات");

23 –