معافیت مالیاتی نیمی از حقوق اولیای افراد معلول

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان ابلاغ شد که بر اساس آن حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید 50 درصد معاف از مالیات می شود تهران ایرنا آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان ابلاغ شد که بر اساس آن حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید 50 درصد معاف از مالیات می شود سازمان امور مالیاتی کشور ");

393 –