قیمت هر کیلو میلگرد در بازار جقدر تمام می شود؟

قیمت انواع ملیگرد در بازار آهن به شرح زیر است قیمت میلگرد");

62 –