«برانکارد دربستی» به چاپ پنجم رسید

برانکارد دربستی که اکنون به چاپ پنجم رسیده از مجموعه هفت جلدی دار و دسته دارعلی نوشته اکبر صحرایی است که نویسنده سعی کرده با استفاده همزمان و مکمل از رویداد های طنز ");

305 –