دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی

دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی – مجله اینترنتی … دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی ذكرها اجابت دعادعا برای عزیز شدن نزد دیگران دعا برای عزیز شدن نزد شخص خاصی ذکری برای عزیز شدن نزد دیگران

ذکری برای عزیز شدن نزد دیگران !

اگر شخصی بخواهد نزد دیگری عزیز و محترم شود به طرف راست و چپ و جهت خودش هر کدام ۴ مرتبه بگوید (یا عَزیز) سپس به طرف مقابل بدمد البته عزیز خواهد شد . این عمل مجرب وصحیح هست

عزیز شدن نزد دیگران :

اگر شخصی بخواهد نزد دیگری عزیز و محترم شود به طرف راست و چپ و جهت خودش هر کدام ۴ مرتبه بگوید (یا عَزیز)  سپس به طرف مقابل بدمد البته عزیز خواهد شد . این عمل  مجرب وصحیح هست

برای ایجاد محبت در دل معشوق :

برای ایجاد محبت در دل مقابل در روز جمعه ۱۰۰۰ مرتبه( اَلوَدُود) را بر انار شیرین بخواند و به خورد مطلوب بدهد تا بخورد دوستی او بی نهایت گردد به گونه ای که تا روز قیامت از او جدا نشود