جزییات گرانی و ارزانی خوراکی ها در ماه گذشته

مرکز آمار گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور برای اقلام خوراکی منتخب در مهر ماه 1396 را منتشر کرد به گزارش گاو یا گوساله مهر 380500 ریال و شهریور 374125 ریال برابر 1 70 درصد بوده است در این گروه متوسط قیمت یک کیلوگرم مرغ ماشینی با کاهش 11 93 درصدی مواجه بوده است مهر 70060 ریال و شهریور 79546 ریال گروه شیر پنیر و تخم مرغ متوسط قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه 27016 ریال یک کیلوگرم ماست پاستوریزه 36915 ریال یک بسته ادامه …