اندیشه هایی که تاریخ را تغییر دادند

نشریه گاردین در بخش تاپ تن Top 10 ده کتاب یا موسیقی یا فیلم و یا اندیشه ی برتر یا بدتر را درزمینه ای مشخص انتخاب می کند ده اندیشه ای که مسیر تاریخ را عوض کرد به شرح زیر است انتخاب می کند ده اندیشه ای که مسیر تاریخ را عوض کرد به شرح زیر است 1 افلاطون نظریه ی سعادت می کرد 2 گالیله نظریه ی مرکزیت خورشید در جهان او لکه های روی خورشید را کشف کرد و یکی از اولین افرادی بود که به وجود ماه هایی در ادامه …