تعبیر خواب هزار پا

تعبیر خواب هزار پا | به روز ترین سایت ایرانیان تعبیر خواب:: تعبیر پا – parset.com کسی میدونه تعبیر "هزار پا "توی خواب چیه؟ – صفحه 1 تعبیر خواب هزار پا چیست | تعبیر خواب هزار پا چیست خواب هزار پا دیدن – hekmat20.com تعبیر دیدن هزار پا در خواب | به روز ترین سایت ایرانیان دیدن هزار پا در خواب به روز تعبير خواب – beytoote.com تعبیر خواب حشرات – akairan.com فال حافظ – تعبیر خواب حشرات هزارپا

تعبیر خواب حشرات
لوک اویتنهاو میگوید :

حشرات

دیدن : ضرر

نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد

1ـ دیدن حشرات در خواب ، علامت بیماریمسریاست و نزدیک شدن دشمنان .

2ـ اگر دختریدر خواب حشرات را ببیند ، نشانة سختیو ناراحتیاست .

اما اگر در خواب حشرات را بکشد یا از خود براند ، علامت آن است که با داناییو استعداش به آنچه که میخواهد دست مییابد .